VALS SMYRNIS – WALTZ FROM SMYRNA

©Smyrna orchestra